RODO

W trosce o bezpiecześtwstwo Państwa danych poniżej przedstawiamy klauzule informacyjne dotyczące obowiązujących przepisów RODO:

WYSYŁANIE OFERT HANDLOWYCH

Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce (dalej: ADO).
Dane kontaktowe

Z ADO można się skontaktować:

a.    poprzez adres e-mail: biuro@mobilcar.pl.

b.    telefonicznie pod numerem: +48 71 315 35 32,

c.    pisemnie: MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym dla przygotowania
i przedstawienia oferty.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej celem podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b. Rozporządzenia 2016/679).

Okres, przez który będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po okresie 12 miesięcy o dnia przygotowania oferty.
Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być:

a.    podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b.     podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym prawidłowego przygotowania oferty.

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przygotowania oferty.

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW/USŁUG

Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce (dalej: ADO).
Dane kontaktowe Z ADO można się skontaktować:

a.    poprzez adres e-mail: biuro@mobilcar.pl.

b.    telefonicznie pod numerem: +48 71 315 35 32,

c.    pisemnie: MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą:

a.    przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (Kodeks cywilny, art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679),

b.    przetwarzane w celu wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679),

c.    przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Okres, przez który będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a.    przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;

b.    wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych przez okres archiwizacji wymagany
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,

c.    realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres dozwolony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.    podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b.    podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy.

WZORY ZGÓD I WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ - PRZESYŁANIE NEWSLETTERU

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce w celu korzystania z prowadzonej usługi „Newsletter”, zgodnie
    z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  2. Wyrażam zgodę na przesłanie informacji handlowej w formie „Newsletteru” przez MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce, na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą Klauzulą Informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce (dalej: ADO).
Dane kontaktowe Z ADO można się skontaktować:

a.    poprzez adres e-mail: biuro@mobilcar.pl.

b.    telefonicznie pod numerem: +48 71 315 35 32,

c.    pisemnie: MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane przez ADO w następujących celach:

a.    wysyłanie do Pani/Pana „Newslettera” - na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679),

b.    wysłanie informacji handlowej – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Okres, przez który będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do czasu odwołania Pani/Pana zgody.
Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.    podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b.    podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

WZORY ZGÓD I WZÓR KLAUZULI INFORMACYJNEJ - PROCES REKRUTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy a nie wynikających
z przepisów prawa pracy np. kontakt, przez MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

……………………………………………..………….……..….

Data i czytelny podpis kandydata

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich szczególnych kategorii danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy przez MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

……………………………………………..………….……..….

Data i czytelny podpis kandydata

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu wykorzystania ich
w kolejnych naborach prowadzonych przez MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26
56-410 Dobroszyce w okresie najbliższych 9 miesięcy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

……………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis kandydata

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce (dalej: ADO).
Dane kontaktowe Z ADO można się skontaktować:

a.    poprzez adres e-mail: biuro@mobilcar.pl.

b.    telefonicznie pod numerem: +48 71 315 35 32,

c.    pisemnie: MobilCar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SPK Dobrzeń nr 26 56-410 Dobroszyce.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Okres, przez który będą przetwarzane Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą one przetwarzane przez okres przez 9 miesięcy.

Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.    podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

b.    podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo do:

a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d)   prawo do usunięcia danych osobowych,

e)   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.